Høringssvar

De Frie Energiselskaber inviteres løbende til at afgive høringssvar og udtalelser til love, bekendtgørelser m.v. inden for særligt energiområdet.

De Frie Energiselskaber afgiver høringssvar inden for en lang række områder – primært i forhold til emner inden for Klima-, energi- og Forsyningsministeriets område. Det kan være konkurrence- og skatteforhold, eller det kan være spørgsmål, der vedrører den generelle indretning af forsyningssektorerne.

Du finder en række af foreningens høringssvar her:

2020

Energinet: Ingen har hjemmel til at få data om kapaciteten i vores elnet – oktober
Energinet har sendt redegørelse om elforsyningssikkerhed med anbefalinger om det fremtidige niveau for elforsyningssikkerhed i høring. Dog har Energinet ikke adgang til data om DSO-nettet. Det er et massivt problem for beslutninger om investering og forsyningssikkerhed.

Flere grønne løsninger: Energistyrelsen udsender høring om implementering af eldirektiv – september
Adskillelsen af energikoncernernes aktiviteter halter. Det giver vi i høringssvaret en række konkrete eksempler på. Det skal der strammes op på, hvis Danmark skal leve op til direktiv krav om et effektivt tilsyn.

Netselskaberne anmelder nye standardgebyrer til forsyningstilsynet – august
Ikke færre end 22 store stigninger på standardgebyrer samt 5 helt nye gebyrer – det ene på helt optil 1.340 kr. – sker uden gennemsigtighed om datagrundlaget. Det foreliggende beregningsgrundlag er ikke repræsentativt. Dette bør ændres indenfor en tidshorisont på et år, hvorefter et nyt system for gebyromkostninger bør kunne præsenteres.

Høring om sammensætningen af Klimarådets dialogforum – marts
Grundlæggende væsentligt at rådets dialogforum er repræsentativt – herunder også, at repræsentationen er lige, dvs. 1 interesseorganisation har 1 medlem. Sådan er det ikke i dag.


2019

Forsyningstilsynet udgiver tre analyser med alvorlig kritik af elsektoren

Forsyningstilsynet udgiver tre rapporter med fokus på selskabsadskillelse og konkurrence i elsektoren. I høringssvaret giver De Frie Energiselskaber konkrete eksempler på problemerne. Til høringssvaret hører tre bilag:

Bilag 1. Anbefaling om regnskabsanalyse

Bilag 2. Mail fra Dansk Energi til deres medlemmer, som strider mod ministerens bestilling

Bilag 3. Artikel fra Finans: “De forherliger sig selv”.

 


2018

Opgaver og økonomi fjernes fra netselskaber – september

Danmarks første forsyningsstrategi peger på et samfundsøkonomisk potentiale på 5,9 mia. kr. i 2025 på tværs af sektorer. I tillæg til de 5,9 mia. kr. peger Forsyningsstrategien på det indlysende potentiale, der eksisterer ved et opgavebortfald hos elnetmonopolerne, som følge af en lovændring fra 2012. Høringssvaret kommer med konkrete forslag, der giver yderligere indsigt og overblik.

2017

Bekendtgørelse om tilskudsordningnovember

Problemet er, at netselskaberne for langt hovedpartens vedkommende ikke er andet end en tom skal ift. energispareordningen. Straks netselskaberne har underskrevet aftalen med ministeren går 70 pct. af elnetselskaberne direkte over til deres (vertikalt integrerede) handelsselskab eller til et kommercielt selskab, som de ejer i forening med andre netselskaber. Her placerer netselskaberne ikke bare opgaven om udførelse af energibesparelser men også samtidig opgaven om administration/tilskuds-udbetaling/klagebehandling mv. – og det uden udbud. Det er i strid med EU-reguleringen på området. Konsekvensen er, at netselskaberne misbruger deres dominerende stilling. Det forvrider konkurrencen, og det er ekstremt fordyrende for forbrugerne.

Øget tilsyn med tilskudsordning II – juni

Monopolselskaberne forvalter dokumenterbart ikke bedst – og heller ikke billigst. Det mener de heller ikke selv, de gør, idet de så snart blækket er tørt på aftalen med ministeren outsourcer alle opgaver omkring tilskudsudbetaling/forvaltning/revision/administration mv. til et andet selskab. Bilag til høringssvaret dokumenterer, at det slet ikke er monopolselskaberne, der løser tilskudsadministration og -kontrol. Læs Høringssvar og Bilag 1 samt Bilag 2.

Øget tilsyn med tilskudsordning I  – maj

Læs blandt andet: “Tilsynet bør samles i én og samme enhed. Området er komplekst, og i reglen vil det være sådan, at hvis der er svindlet eller snydt med økonomi så er der også svindlet eller snydt med besparelserne. Derfor vil det give anledning til massivt dobbeltarbejde, såfremt opgaven fortsat deles mellem to tilsynsmyndigheder”. Læs Høringssvar – Bilag 1 – Bilag 2.

Netselskabernes økonomi og identitetjanuar

Læs blandt andet: “Den grundlæggende logik bag EU-reguleringen af elsektoren er klar adskillelse imellem monopolaktiviteter (fysisk net) og kommercielle opgaver. Dette er vigtigt, fordi ejere af monopoler kan skævvride de kommercielle markeder via misbrug af markedsmagt i deres lokale monopol.

For nuværende lider elmarkedet under svag regulering og svag myndighedsopfølgning (tilsyn). Det er til skade for de generelle konkurrencevilkår i branchen og den effekt, som skulle komme forbrugerne og samfundet til gode. Vi ser gang på gang, at koncernforbundne selskaber reelt ikke er i stand til at adskille deres økonomiske interesser, men i stedet får lukrative fordele, der i sidste ende koster forbrugerne dyrt i fravær af konkurrence. Den nuværende konstruktion er en barriere for, at modellen kan få effekt”. Læs høringssvaret Her.

2016

Nedlæggelse af Energisparerådet – januar

Høringssvaret er afgivet af De Frie Energiselskaber sammen med Landbrug & Fødevarer, Håndværksrådet, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Tekniq samt Energi- og Olieforum.

Læs blandt andet: “Der er et stærkt behov for en stærk sammenhæng mellem målene i klima- og energipolitikken og de midler, vi har til rådighed. Der er ligeledes brug for koordination, overblik og gennemsigtighed med de mange milliarder, som vi som forbrugere, virksomheder og samfund anvender på at spare på den energi, vi bruger.

Med det fremsatte lovforslag lægger ministeren op til, at de berørte interessenter afskæres fra den formelle og lovfæstede mulighed for med direkte adgang til ministeren at give råd, skabe sammenhæng og sikre koordination på energispareområdet. Dette sker i en tid, hvor der måske mere end nogensinde er brug for at skabe sammenhæng og transparens. Vi ønsker ikke, at rådet nedlægges og ej heller at den lovfæstede ret til at rådgive ministeren om energibesparelsesindsatsen bortfalder”. 

2015

Standardaftalen – Energitilsynet – september

Læs blandt andet: “Den tilrettelagte proces tager heller ikke højde for, at styrkeforholdet mellem netselskaber og handelsselskaber er skævt. Det fremsendte er en ”aftale”, der har netselskaberne som reel afsender. Resultatet af godkendelsesprocessen – er, at den anmelde aftale, der er:

  • Uafbalanceret, urimelig og i strid med elforsyningsloven
  • En væsentlig forringelse og begrænsning af konkurrencen i elmarkedet”

2014

Engrosmodellen – Energistyrelsen – december

Læs blandt andet: “En samlet faktura er standarden i selv Sydeuropas elsektorer – og det har længe været standarden i den hjemmelige telesektor, hvor én faktura var standarden allerede få år efter liberaliseringen. I elsektoren står vi her 11 år efter liberaliseringen, og vi har stadig ikke formået at skaffe én regning til kunderne. Det er utilfredsstillende, at sektoren ikke får mulighed for at levere den overskuelighed og omkostningseffektivitet, som politikerne har lovet forbrugerne, og som forbrugerne har krav på”.

Udskydelse af Engrosmodel – Energistyrelsen – marts

Læs blandt andet: “Hvad vi nu ser, som et overordentligt stort problem er at den grundlæggende logik om, at opgaver og øko- nomi ikke følges ad. Det kan betyde, at forbrugerne kommer til at betale dobbelt, når opgavefordelingen ændres. Det fremgår af dette lovforslag – helt på linje med lovforslaget om Engrosmodellen fra 2012 – at netselskaberne (de lokale monopoler) fritages for en række opgaver men også, at de ikke samtidig bliver tvunget til at nedsætte deres gebyrsatser svarende til de opgaver og omkostninger, som de fritages for. Dermed bliver lovforslaget en dyr gave fra forbrugerne til de gamle forsyningsmonopoler.”

Måske du også er interesseret i: